5.2 தூரிகைப் பிழை

-ஸ்ரீ.பக்தவத்சலம்

(ஆங்கிலத்தில்: ஜான்சி)

மனத்தூரிகை

முதலில் மீனை

வரைந்து விட்டது.

நதியின்றி நானா என்றது மீன்.

நதியைத் தொடங்கினால்

கரையின்றியா என்றது.

கரைக்குக் கோடிழுக்கையில்

மண் இல்லாமலா என்றது.

புல் முளைத்த மண் ஆக்கினால்

மழை பெய்யாமலா என்றது.

மழையைப் பொழியவிட்டால்

குடை விரிந்து தொலைக்கிறது.

பாவம் மீன்-

நதியின்றி நீந்துகிறது.

***

Illusion Err..

Tamil version: Sri.Bakthavatsalam

English Translation:  Mrs. Jansi

 

Illusion drew fish in premier.

Am I without river uttered fish.

When indulged to sketch river

Enquired am I without Banks.

While stroking lines for banks

Checked for sand.

When imaging of grassy sand

How come without rain.

Mind sparkled raining,

Umbrella spread out.

Poor fish –

sailing without river.

 

.

About காண்டீபம்

தமிழகத்தில் தேசிய சிந்தனையைப் பரப்ப வெளியாகும் இருமொழி காலாண்டிதழின் மின்வடிவம்....
This entry was posted in ஐப்பசி-2017 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s