3.14 ஆதிவினா

–ஸ்ரீ.பக்தவத்சலம்

(ஆங்கிலத்தில்: ஜான்சி)

.

கோடைக்காலக்
குளிராடைக்கடை போல
யாருமற்ற கிராமக் கோவில்.

திருமண் தீட்டியும்
திருத்துழாய்ச் சாற்றியும்
திருவடி காட்டியும்
வா வா என்றார் பெருமாள்.

பிராட்டிக்கு பயந்தென்னவோ
சில பெண் வண்டுகள்
சங்கபாணியின் இதழ் நீங்கி
அவனின் திருவாய் ஊதிய
சங்கின் வாயில் குடித்திருந்தன.

பெருமாள்
பட்டர்
நான்.

அவசர அவசரமாய்
ஆராதனை .
சிந்தச் சிந்தத்
தீர்த்தம்.
சட்டுச் சட்டென
சடாரி வைத்து
செல்லுடன் வெளியோடுகிறார்
பட்டர்.

வேறென்னயென்றபடி
ஒருவரையொருவர் தரிசித்தபடி
பெருமாளும் நானும்.

ஏதாவது கேளேனென்றார்
ஏதாவது எதுயென்றேன்.

திருமுடி சூடிய மலரொன்று
திருவடி பட்டுத் தெறித்தது.

***

First Question

Tamil version: Sri.Bakthavatsalam

English Translation:  Mrs. Jansi

 

Alike,

Winter shopping Spree

In summer

No-entity in village temple.

.

Sri Vaishnava Urdhva Pundra

And Holy feet of

Lord Vishnu

Welcomes Lively.

.

Female Bettles

Fearing Lordess

Flew from Lord’s sacred honey Lip

Rest on Holy Lip touched

Dakshina Vanti Shank.

.

Onle Lodr, Priest, Myself.

.

Swift Swift Aarthi

Splitting Soplitting Holy water

Speedy Speedy Sadari

Priest ran out with Cellphone.

.

Then I and Lord

Left alone

Staring each other

.

Lord uttered

Ask something

What to ask?

.

A flower from Lord’s Crown

touched his Holy feet.

.

 

Advertisements

About காண்டீபம்

தமிழகத்தில் தேசிய சிந்தனையைப் பரப்ப வெளியாகும் இருமொழி காலாண்டிதழின் மின்வடிவம்....
This entry was posted in சித்திரை-2017 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s